Centrum Promocji Dialogu wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy Janikowo do udziału w Gminnym Konkursie Literackim pt. „Zobaczyłem i przeżyłem to sam…”- Janikowo we wspomnieniach mych rodziców i dziadków. Serdecznie Zapraszamy!!! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!! Szczegółowy regulamin dot. konkursu dostępny jest w rozwinięciu.

ORGANIZATOR: 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda

CEL I TEMATYKA PRAC:
Tematem konkursu jest napisanie pracy pisemnej w formie opowiadania na temat : ,,Zobaczyłem i przeżyłem to sam…”- Janikowo we wspomnieniach mych rodziców i dziadków.

CELEM KONKURSU JEST: 
– zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej;
– zebranie wspomnień osób, które pamiętają dzieje Janikowa oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży historią rodzinnego miasta z okazji 50-lecia”
– rozbudzenie potrzeby rozwijania dialogu między pokoleniem młodzieży a pokoleniem ich rodziców i dziadków;
– rozwijanie wrażliwości młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

UCZESTNICY: 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum z terenu miasta i gminy Janikowo.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 06 czerwca 2012r.

WYMAGANIA TECHNICZNE:
– Przedmiotem konkursu jest: samodzielne napisanie pracy opartej o źródła historyczne (wywiady, rozmowy ze świadkami wydarzeń i przekazy rodzinne itp.);
– Opowiadanie nie powinno przekraczać 4 stron formatu A-4, napisane w edytorze tekstowym Microsoft Word, rozmiar czcionki 12-Times New Roman, w postaci wydruku;

KRYTERIA OCENIANIA:
– twórczy charakter utworu;
– poprawność stylistyczna i językowa;
– poziom literacki pracy;
– samodzielność i oryginalność;
– ogólna estetyka pracy;

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
– W konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie zostały publikowane, jak również nie brały udziału w żadnym innym konkursie;
– Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;
– Prace należy złożyć w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8 lub w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26;
– Prace należy opisać na odwrocie: załączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem,adresem, nazwą szkoły, wiekiem a także z numerem telefonu kontaktowego;
– Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

PRAWA ORGANIZATORA:
– Wszystkie egzemplarze prac biorących udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora;
– Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji fragmentów prac na łamach Gazety Pomorskiej lub w Internecie, informując o zaistniałym fakcie autorów.

WYŁONIENIE LAUREATÓW KONKURSU:
– Komisja Oceniająca podejmuje decyzję większością głosów;
– W każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum) zostanie przyznana nagroda główna;
– Komisja Oceniająca zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród;
– Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na łamach Gazety Pomorskiej, na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie – www.mgok.janikowo.com, Centrum Promocji Dialogu www.centrum.janikowo.eu a także drogą telefoniczną do końca czerwca br. 
– Od decyzji Komisji nie ma odwołania.

NAGRODY W KONKURSIE:
– Na zwycięzców w każdej kategorii wiekowej czekają atrakcyjne nagrody.
– Fragmenty najciekawszych opowiadań zostaną opublikowane na łamach Gazety Pomorskiej.
– Wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpi podczas Oficjalnych Obchodów Jubileuszu 50-lecia miasta w dniu 7 lipca 2012 r. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
– Przesyłając pracę na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu.
– Przesyłając pracę na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie opowiadania lub jego części w Gazecie Pomorskiej z nazwiskiem autora.
– W sytuacjach wyjątkowych nie objętych niniejszym regulaminem Organizator zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji samodzielnie bez konsultacji z uczestnikami konkursu.
– Dodatkowe informacje dot. Konkursu dostępne są pod nr tel. 663-202-241