W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Ziemi Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Centrum Promocji Dialogu w Janikowie ogłasza konkurs plastyczny pt. „Moje miejsce na ziemi”.

Regulamin Konkursu Plastycznego„Moje miejsce na ziemi”

1. Organizator: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie wraz z Międzynarodowym Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji im. Króla Abdullaha Bin Abdulaziz Al-Sauda 

2. Tematyka prac: Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje miejsce na ziemi”, polegającej na przedstawieniu miejsca, które budzi największą sympatię i sprawia,że staje się ono wyjątkowym miejscem na ziemi (przyroda, architektura, walory turystyczne i krajobrazowe, ludzie,ciekawe miejsca itp.) 

3.Cele konkursu: – przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miejsca , które uważają za „swoje” miejsce na ziemi; – rozbudzenie zamiłowań plastycznych; rozwijanie wyobraźni i umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi; prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej; rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej. 

4. Format prac: Prace plastyczne na sztywnym papierze w formacie A4 lub A3 – rysowanie, malowanie, wyklejanie lub inne lub prace przestrzenne- nie przekraczające wymiarów 50x50cm podstawa, 50 cm wysokość 

5.Uczestnicy konkursów: Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Janikowo.

6. Termin składania prac: Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 23 maja 2016r. 

7. Zasady uczestnictwa: – w konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie brały udziału w żadnym innym konkursie; – każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową; – interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby wykonującej pracę; – prace należy złożyć w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26 lub w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8; – prace plastyczne należy podpisać na odwrocie – do prac należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, adresem, nazwą szkoły, wiekiem a także z numerem telefonu kontaktowego; -prace plastyczne dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie. 

8. Kryteria oceniania prac plastycznych: walory artystyczne i estetyczne pracy, pomysłowość i kreatywność, samodzielność wykonania pracy 

9.Rozstrzygnięcie konkursu: Zwycięzcy konkursu wyłonieni będą w następujących kategoriach: Kategoria I – Dzieci przedszkolne Kategoria II- Uczniowie szkół podstawowych; klasy I-III Kategoria III- Uczniowie szkół podstawowych; klasy IV-VI 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej MGOK w Janikowie www.mgok.janikowo.com i profilu fb facebook.com/MGOK.Janikowo , a także na stronie internetowej Międzynarodowego Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji www.centrum.janikowo.eu oraz facebook.com/Centrum.Janikowo 

Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność organizatora.

– Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych.

– Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora- www.mgok.janikowo.com, www.centrum.janikowo.eu oraz na profilach na facebooku.
O dokładnym terminie wręczenia nagród poinformujemy na stronie internetowej.

Serdecznie zapraszamy!