W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!!!!

Regulamin konkursu fotograficznego:
Postanowienia ogólne 1.Organizatorami konkursu pod nazwą „Dziecko w obiektywie” są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Janikowie ul. Przemysłowa 26, 88-160 Janikowo, oraz Międzynarodowe Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji z siedzibą w Janikowie, ul. 1-go Maja 8, 88-160 Janikowo.

2.Konkurs jest organizowany na terenie gminy i miasta Janikiowo.

3.Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora oraz uczestników Konkursu. Reguluje on zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie, a wszelkie publikowane materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.

4.Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

5.Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronach internetowych www.mgok.janikowo.com, www.centrum.janikowo.eu oraz w siedzibach Organizatorów, w dni robocze w godzinach 7:00 – 15:00. 6. Organizatorzy powołują Komisję Konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora, która będzie czuwała nad przebiegiem Konkursu i dokona wyłonienia zwycięzców Konkursu.

Czas trwania Konkursu 1.Konkurs odbywa się w dniach od 16 maja 2017 roku do 1 czerwca 2017 roku, przy czym: a) w dniach 16 – 26 maja 2017 roku – wykonywanie przez uczestników zadania konkursowego . b) w dniu 1 czerwca 2017 roku – ogłoszenie zwycięzców Konkursu, wystawa pokonkursowa.

Uczestnictwo w Konkursie 1.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2.W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatorów, członkowie ich organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.

Warunki udziału w Konkursie i przebieg Konkursu 1.Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu jest: a) wykonanie przez Uczestnika fotografii portretowej swojego dziecka oraz dostarczenie do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie, lub Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji w Janikowie w formie wydruku o minimalnym formacie A4. Uczestnik złożyć może taką ilość zdjęć, która zgodna będzie z ilością 1.dzieci, które ma pod swoją opieką rodzicielską. Wizerunek jednego dziecka może być widoczny jedynie na jednej fotografii. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości, Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

2.Warunkiem udziału w Konkursie jest podpisanie przez Uczestnika oświadczenia, w którym: poda swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu; wyrazi zgodę na wykorzystanie zwycięskich zdjęć z wizerunkiem dziecka do wykonania wystawy pokonkursowej; oraz na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej wyłącznie na potrzeby Konkursu, w tym wydania nagród; a także oświadczy, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
3.Zdjęcia Uczestników upublicznione zostaną przez Organizatorów w Centrum Promocji Dialogu, Współpracy Kulturalnej i Edukacji w Janikowie w formie wystawy 1 czerwca 2017 roku i będą tam zamieszczone nie dłużej niż do dnia 14 czerwca. 

4.Komisja Konkursowa wybiera 3 zwycięskie fotografie pochodzące od Uczestników, którzy zgłosili zdjęcia ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową z zastosowaniem kryterium kreatywności. 5.W dniu 1 czerwca 2017 roku Komisja Konkursowa dokona ogłoszenia zwycięzców. O wygranej Organizatorzy poinformują zwycięzców telefonicznie, nie prędzej, niż na 1 dzień przed wręczeniem nagród, w celu potwierdzenia obecności.

Dane osobowe 1.Administratorem danych osobowych Uczestników są Organizatorzy. 2.Dane osobowe podawane przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

Postanowienia końcowe 1.Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności: a. za treść Zadań Konkursowych; b. w przypadku niemożliwości przekazania Nagrody w związku z brakiem zgłoszenia się po jej odbiór w terminie wskazanym w §5 ust.7; c. w przypadku podania przez Uczestnika nieprawdziwego imienia i nazwiska. 2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych Uczestników. Każda zmiana Regulaminu zostanie opublikowana na Stronie Konkursowej niezwłocznie po jej wprowadzeniu . 3.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.